Säännöt


Elintarvikeylioppilaiden Mentor-klubi ry 
Yhdistyksen säännöt 

1 § Yhdistyksen nimi on Elintarvikeylioppilaiden Mentor-klubi. 

2 § Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 

3 § Yhdistyksen tarkoituksena on luoda ja pitää yllä yhteyksiä opiskelijoiden ja elintarviketeollisuuden sekä -kaupan johtohenkilöiden välillä opiskelijoiden liikkeenjohdollisten taitojen sekä elintarviketeollisuuden ja -kaupan tuntemuksen lisäämiseksi ja laajentaa opiskelijoiden elintarvikealan tuntemusta. 

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan hankkimalla opiskelijoille mentoreita elintarviketeollisuuden ja -kaupan piiristä sekä järjestämällä klubi-iltoja, käsittelemällä elintarvikealan ajankohtaisia kysymyksiä, luomalla kattavan verkoston mentoreiden, opiskelijoiden ja Helsingin yliopiston elintarvikealan opettajien sekä tutkijoiden välille järjestämällä keskustelutilaisuuksia ja harjoittamalla tiedotustoimintaa. 

4 § Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelija, jonka opinnot liittyvät elintarvikealaan tai ravitsemukseen. 

Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. 

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 

5 § Jäsen katsotaan eronneeksi, jos jäsenmaksua ei ole maksettu liittymislukuvuoden aikana. 

6 § Varsinaisilta jäseniltä sekä kannattavilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja eivät suorita jäsenmaksuja. 

7 § Yhdistyksen kummisedäksi ja/tai -tädiksi voidaan yhdistyksen syyskokouksessa valita elintarviketeollisuuden parissa työskentelevä johtohenkilö. Henkilön tehtävänä on edistää yhdistyksen toimintaa ja auttaa yhteydenpidossa elintarvikealan yrityksiin ja yhdistyksiin. 

8 § Hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä. Hallitus nimeää keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Äänestykset hallituksen kokouksissa ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. 

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi yhdessä. 

10 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Yhdistyksen toiminnantarkastaja(t) ja varatoiminnantarkastaja(t) nimitetään syyskokouksessa. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään helmikuun puoleenväliin mennessä. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kahden viikon kuluessa sen saamisestaan. 

11 § Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluttua siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

12 § Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle sähköpostitse, tekstiviestinä tai yhdistyksen internet-sivuilla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 

13 § Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat: 

 • Kokouksen avaus 
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 • Hyväksytään kokouksen esityslista 
 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 • Kokouksen avaus 
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 • Hyväksytään kokouksen edistyslista 
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet kummallekin jäsenryhmälle seuraavalle kalenterivuodelle 
 • Valitaan hallituksen jäsenet sekä mahdolliset yhdistyksen kummisetä ja/tai -täti 
 • Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat 
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

14 § Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 


Sääntöjen päivitys hyväksytty 22.3.2017 yhdistyksen kevätkokouksessa